Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Powersculpting Zwolle (hierna te noem Powersculpting)en een cliënt waarop Powersculpting Zwolle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Powersculpting Zwolle

Powersculpting Zwolle zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Powersculpting Zwolle zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Powersculpting Zwolle melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Powersculpting Zwolle 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Powersculpting Zwolle de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Powersculpting Zwolle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Powersculpting Zwolle vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar op de website www.powersculpting.nl
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Powersculpting Zwolle vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Powersculpting Zwolle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Powersculpting Zwolle neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.Powersculpting Zwolle behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Powersculpting Zwolle zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Powersculpting Zwolle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Powersculpting Zwolle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Powersculpting Zwolle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Powersculpting Zwolle is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Powersculpting Zwolle is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Powersculpting Zwolle geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling en 7 dagen op de producten.
Deze garantie vervalt indien:

· De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.

· De cliënt andere producten dan de door de Wimperextensions Zwolle geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

· De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet heeft opgevolgd.

· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.

· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

· De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.

· De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

9. Beschadiging & diefstal

Powersculpting Zwolle heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Powersculpting Zwolle meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Powersculpting Zwolle.Powersculpting Zwolle moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal Powersculpting Zwolle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt/cursist behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.Indien de cliënt/cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Powersculpting Zwolle het recht de cliënt/cursist de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Powersculpting Zwolle en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

© 2017 Powersculpting Zwolle

 

Copyright 2017 www.powersculpting.nl – Alle rechten voorbehouden